नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वनस्पति विभाग
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
धनगढी, कैलाली
महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 वन अनुसन्धान र प्रशिक्षण केन्द्र https://frtc.gov.np/home
2 वातावरण विभाग http://doenv.gov.np/
3 राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण विभाग https://dnpwc.gov.np/en/
4 वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र http://dfrs.gov.np/
5 वन तथा भू -संरक्षण विभाग http://dof.gov.np/
6 वन तथा वातावरण मन्त्रालय http://www.mofe.gov.np/
7 वनस्पति विभाग https://dpr.gov.np/