नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वनस्पति विभाग
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
धनगढी, कैलाली
डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 जडिबुटीको व्यावसायिक खेती कार्यविधि डाउनलोड 2078-01-24 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
2 वन पैदावार प्राधिकरण अवधारणा पत्र डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
3 प्रतिवन्धित गैरकाष्ठ प्रजाति डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
4 वन सुरक्षा योजना – २०७० डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
5 NEPAL NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY AND ACTION PLAN: 2014-2020 डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
6 वनको पुनरोत्थान र समृद्धि (सन्दर्भः अन्तराष्ट्रिय वन दिवस २०७७) डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
7 IPPF PFILM for Securing Nepals PAs Corridors डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
8 25 Years of Achievements on Biodiversity Conservation in Nepal डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
9 Wildlife Stockpiles Management in Nepal डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
10 EOI Notice for services on climate change & land degradation डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
11 Updated National Implementation Plan (NIP) डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
12 नेपाल राजपत्र भाग ३, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना डाउनलोड 2077-12-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्