नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वनस्पति विभाग
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
धनगढी, कैलाली
सूचना /समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 आ.व.२०८०/८१ को जडिबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत समूह/सहकारीहरुको छनौट सम्वन्धी सूचना सूचना /समाचार 2080-08-28 वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
2 चालु आ.व.२०८०/८१ को लागी पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार कार्यक्रम संचालन एवं कार्यान्वयन गर्ने / गराउने सम्वन्धी सूचना र प्रस्तावपत्र फाराम सूचना /समाचार 2080-05-25 वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
3 आ.व.२०७९/८० को जडिबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत समूह/सहकारीहरुको छनौट सम्वन्धी सूचना सूचना /समाचार 2080-02-21 वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
4 बोलपत्र आव्ह्वान सम्वन्धी सूचना सूचना /समाचार 2079-12-30 वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
5 आ.व.२०७९/८० को जडिबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार कार्यक्रमको आवेदनपत्र-प्रस्तावपत्र सूचना /समाचार 2079-09-11 वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
6 आ.व.२०७९/८० को जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी सूचना सूचना /समाचार 2079-09-11 वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
7 चेतनामुलक श्रव्य दृष्य सामाग्री प्रसारण सम्वन्धी सुचना सूचना /समाचार 2079-03-02 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
8 जडिबुटीको व्यवासायिक खेती विस्तार कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम(प्रस्तावपत्र) सूचना /समाचार 2078-08-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
9 जडिबुटीको व्यवासायिक खेती विस्तार कार्यक्रमको लागि आवेदन माग सम्वन्धी सूचना सूचना /समाचार 2078-08-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
10 समुह /सहकारीहरुको छनौट एव सम्झौता गर्नआउने बारेको सूचना सूचना /समाचार 2078-01-24 DPRO विवरण हेर्नुहोस्