नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वनस्पति विभाग
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
धनगढी, कैलाली
सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 चेतनामुलक श्रव्य दृष्य सामाग्री प्रसारण सम्वन्धी सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-03-02 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
2 जडिबुटीको व्यवासायिक खेती विस्तार कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम(प्रस्तावपत्र) सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
3 जडिबुटीको व्यवासायिक खेती विस्तार कार्यक्रमको लागि आवेदन माग सम्वन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-25 DPRO विवरण हेर्नुहोस्
4 समुह /सहकारीहरुको छनौट एव सम्झौता गर्नआउने बारेको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-24 DPRO विवरण हेर्नुहोस्